• Titulinis
  • D.U.K
  • Neatsižvelgimas į neigiamą investavimo sprendimų poveikį tvarumo veiksniams

Investicijų poveikis tvarumo veiksniams

Remiantis Europos Parlamento ir Tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. reglamentu (ES) 2019/2088 dėl tvarumo susijusių informacijos atskleidimo finansų paslaugų sektoriuje (toliau vadinamu „SFDR“ arba Reglamentu) ir vadovaujantis 2022 m. balandžio 6 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2022/1288, kuriuo nustatomos reikalavimai, kurių turi būti laikomasi atskleidžiant informaciją, numatytą SFDR (toliau vadinamu RTS), UAB "Prudentis" (toliau – Prudentis, Įmonė) praneša, kad Įmonė neatsižvelgia į investicinių sprendimų neigiamą poveikį tvarumo veiksniams.

Šiuo metu Įmonė nevaldo jokių fondų, kurie turėtų tikslų skatinti aplinkos ir/arba socialinius ypatumus ar jų derinius (atitinkančių Reglamento 8 straipsnį ) ar kurių tikslas būtų tvarios investicijos (atitinkančių Reglamento 9 straipsnį).

Prudentis šiuo metu valdo du investicinius fondus -  PRUDENTIS GLOBAL VALUE FUND bei PRUDENTIS FUND (toliau – Fondai). Fondų tikslas - siekti didesnio nei vidutinis ilgalaikio Fondo investicinio vieneto absoliutaus vertės Eurais augimo įvairiomis pasaulinės ekonomikos augimo fazėmis, aktyviai investuojant į protingai diversifikuotą skirtingų turto klasių, kurių didžiausias svoris tenka įmonių akcijų turto klasei, investicijų portfelį ir prisiimant aukštą rizikos lygį. Įmonės valdomų fondų strategija nėra pagrįsta aplinkos ir socialinių ypatumų skatinimu ir jo tikslas nėra tvarios investicijos.

Prudentis sprendimas neatsižvelgti į investicinių sprendimų neigiamus poveikius tvarumo veiksniams gali būti periodiškai peržiūrimas atsižvelgiant į Įmonės strateginius tikslus bei investavimo strategijas. Nusprendus įtraukti pagrindinių neigiamų poveikio veiksnių vertinimą į investicinius sprendimus, Įmonė  paskelbs atnaujintą pareiškimą, laikydamasi Reglamento nustatytos tvarkos.