Informacija investuotojui

Informuojame, kad Jūsų pinigai ar vertybiniai popieriai, patikėti valdymo įmonei UAB Prudentis, yra apdrausti VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą. Įsipareigojimų investuotojams draudimo objektas yra įsipareigojimai grąžinti investuotojams vertybinius popierius, nesvarbu, kokia valiuta jie yra išreikšti, arba pinigus eurais ar užsienio valiuta – Jungtinių Amerikos Valstijų doleriais ir Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių (toliau – Europos valstybių) nacionalinėmis valiutomis. Kitos užsienio valiutos pinigai nėra draudžiami. Už Jūsų investicijų apsaugą moka UAB Prudentis.
 
Pažymime, kad šis draudimas galioja tik individualių investicinių portfelių savininkams. Investicijos į kolektyvinio investavimo subjektus, t.y. į UAB Prudentis valdomus investicinius fondus, nėra šio draudimo objektas, tad ši papildoma apsauga fondų klientams negalioja. Investicijų į investicinius fondus saugumą ir apsaugos principus reguliuoja ir užtikrina kiti LR ir EU teisiniai aktai.
 
Įsipareigojimų investuotojui draudimo suma yra lygi UAB Prudentis prisiimtiems įsipareigojimams investuotojui draudžiamojo įvykio dieną, tačiau ji negali būti didesnė kaip 22 000 eurų.
 
Investuotojas įgyja teisę į draudimo išmoką nuo draudžiamojo įvykio dienos tik tuo atveju, jeigu investuotojo vertybinius popierius ir (arba) pinigus draudėjas yra perleidęs arba panaudojęs be investuotojo valios. Pabrėžtina, kad UAB Prudentis teikiamos investicijų valdymo, investicinių fondų valdymo ir kitos investicinės paslaugos yra paslaugos, susijusios su įvairiomis rizikomis, kurias prisiima investuotojas, todėl svarbu suprasti, kad draudžiamasis įvykis – tik vertybinių popierių ir (ar) pinigų perleidimas arba panaudojimas be investuotojo valios, bet ne vertybinių popierių ir (ar) pinigų vertės sumažėjimas, vertybinius popierius išleidusio asmens bankrotas ir pan. Investuotojas prisiima šalies riziką (bendra politinė ir ekonominė rizika, kylanti iš socialinių, ekonominių ir teisinių faktorių konkrečioje šalyje, dėl kurios gali sumažėti investicijų vertė toje šalyje); likvidumo riziką (tikimybė, jog pozicija (parduodamos finansinės priemonės) negalės būti likviduota (parduota) norimu laiku ir už teisingą kainą); valiutos riziką (rizika, kad investicijų vertė sumažės dėl nepalankių valiutų kursų pokyčių); rinkos riziką (tikimybė, kad visa tam tikro turto klasės rinka patirs nuosmukį ir tai paveiks turto kainą ir vertę); kitos sandorio šalies riziką (rizika patirti nuostolių dėl kitos sandorio šalies nesugebėjimo įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų) ir kitas rizikas.
 
Apskaičiuojant draudimo išmoką už įsipareigojimus investuotojams, į įsipareigojimus investuotojui yra įskaičiuojami tik tie investuotojo vertybiniai popieriai ir pinigai, kurių draudėjas nesugeba grąžinti investuotojui. Draudimo išmokos už indėlius ir draudimo išmokos už įsipareigojimus investuotojams apskaičiuojamos ir išmokamos atskirai. Draudimo išmokų investuotojams dydžiai: 100 procentų įsipareigojimų investuotojams iki 3 000 eurų ir 90 procentų įsipareigojimų investuotojams nuo 3 000 eurų iki 22 000 eurų. Už įsipareigojimus investuotojams užsienio valiuta draudimo išmokos apskaičiuojamos pagal draudžiamojo įvykio dieną Lietuvos banko nustatytą euro ir užsienio valiutos santykį. Draudimo išmokos investuotojams dydis skaičiuojamas pagal investuotojo vertybinių popierių rinkos vertę, buvusią draudžiamojo įvykio dieną. Investuotojui priklausanti draudimo išmoka už įsipareigojimus investuotojui apsakičiuojama taip: susumuojami tik tie Jums priklausantys vertybiniai popieriai ir pinigai, kuriuos UAB Prudentis yra perleidęs ar panaudojęs be Jūsų valios ir nesugebėjo grąžinti Jums. Draudimo išmokų išmokėjimo terminas – 3 mėnesiai. Investuotojo teisė gauti draudimo išmoką galioja 5 metus.
 
Paminėtina, kad draudimo objektas negali būti paties draudėjo išleisti skolos vertybiniai popieriai (indėlio sertifikatai) ir įsipareigojimai, susiję su jo akceptuotais bei paprastaisiais vekseliais, pagal Lietuvos Respublikos hipotekinių obligacijų ir hipotekinio kreditavimo įstatymą išleistos hipotekinės obligacijos, taip pat toliau išvardytų subjektų indėliai ar įsipareigojimai jiems: 1) Lietuvos banko; 2) draudimo įmonės; 3) kredito įstaigų; 4) finansų maklerio įmonių; 5) pagal Draudimo įstatymą veikiančių draudimo įmonių; 6) pensijų fondų; 7) valdymo įmonių; 8) įmonių, kurios verčiasi lizingu (finansine nuoma); 9) kolektyvinio investavimo subjektų.
 
Plačiau apie investicijų draudimą galite pasiskaityti čia: http://www.iidraudimas.lt/lt/